สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบแระมาณ ๒๕๕๗

โรงเรียนแวงพิทยาคมมี

Read more

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

ชื่อเรื่อง    :  ราย

Read more

นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในการประชุมพัฒนาศักย

Read more