รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

ชื่อเรื่อง    :  ราย

Read more

นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในการประชุมพัฒนาศักย

Read more

นางสุทธิพร วงศ์คำ รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

ในการประชุมพัฒนาศักย

Read more

ผอ.รพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ รับมอบเกียรติบัตร “ผ่านการประเมินโรงเรียนเศณษฐกิจพอเพียง”

ในการประชุมพัฒนาศักย

Read more

การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang”

BIO MAPแผนที่ทรัพยาก

Read more