รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

ชื่อเรื่อง    :  ราย

Read more

นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในการประชุมพัฒนาศักย

Read more

นางสุทธิพร วงศ์คำ รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

ในการประชุมพัฒนาศักย

Read more

ผอ.รพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ รับมอบเกียรติบัตร “ผ่านการประเมินโรงเรียนเศณษฐกิจพอเพียง”

ในการประชุมพัฒนาศักย

Read more