การเเข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนครประจำปี2559‬

เมื้อวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเเวงพิทยาคมได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเเละระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการเเข่งขัน " การเเข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 " ประเภทต่างๆ ดังนี้
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง
1. วิ่ง 400 เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง (เด็กหญิงจิตรานุช  วงศ์สง่า  ม. 1/2   ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง))
2. วิ่ง 100 เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  15 ปี  หญิง (เด็กหญิงอภัทชา  แก้วประสิน ม.3/2  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง))
3. วิ่ง 4 X 400 เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  15 ปี หญิง (ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1(เหรียญเงิน) (1.เด็กหญิงธิดารัตน์  ร่วมสุข  ม.1/2) (2.นางสาวธมนวรรณ  วรรณเจริญ ม.3/2) (3.เด็กหญิงจิตรานุช  วงศ์สง่า  ม.1/2) (4.เด็กหญิงอภัทชา  แก้วประสิน ม.3/2)
4. วิ่ง 4 X 100 เมตร  รุ่นอายุไม่เกิน  15 ปี หญิง  ได้รับรางวัลชนะเลิศ(เหรียญทอง) (1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จาดนอก ม.1/1) (2. นางสาวชญาดา  ไชยรบ ม.3/1) (3. นางสาวธมนวรรณ  วรรณเจริญ  ม.3/2) (4. เด็กหญิงอภัทชา  แก้วประสิน ม.3/2)
รุ่นอายุไม่เกิ 18 ปี ชาย
1. วิ่ง 100 เมตร   รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย นายวัฒนาพงษ์  พิจารย์  ม. 6/1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
2. วิ่ง 200 เมตร   รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย นายวัฒนาพงษ์  พิจารย์  ม.6/1  ได้รับรางวัล ชนะเลิศ  (เหรียญทอง)
3. วิ่งผลัด 4 X 400 เมตร   รุ่นอายุไม่เกิน  18 ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1(เหรียญเงิน) (1. นายวัฒนาพงษ์  พิจารย์  ม.6/1) (2. นายธนากร  ศรีลารักษ์ ม.6/2) (3. นายวีระวัฒน์  จักร์พรมมา ม.6/1) (4. นายชนภัทร  เชื้อนาฮี  ม.6/1)
4. วิ่งผลัด 4 X 100 เมตร   รุ่นอายุไม่เกิน  18 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ(เหรียญทอง) (1. นายธนากร  ศรีลารักษ์ ม.6/2) (2. นายธนวัฒน์  นามวงศ์ทัศน์  ม.5/1) (3. นายชนภัทร  เชื้อนาฮี ม.6/1) (4. นายวัฒนาพงษ์  พิจารย์ ม.6/1)

13898386_1370838676262884_1622758766_o 13918543_1370838716262880_364066402_o IMG_7125 IMG_7132