สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน CS๒๑๗B

โรงเรียนแวงพิทยาคมมีความประสงคฺ์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน CS๒๑๗B ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๑,๑๐๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน)
รายละเอียดเอกสารดังแนบ2558-02-11 09-11-43_0002