ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน CS๒๑๗B

โรงเรียนแวงพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน CS๒๑๗B ราคากลางงานก่อสร้างในการ สอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
2015-07-13 11.41.58