ผลลัพธ์กิจกรรมต่อยอด “ค่ายการเงิน” ร่วมกับธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)