ข้อมูลครู/บุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนแวงพิทยาคม
 

จำนวน ชาย 20   คน หญิง 31  คน รวมทั้งหมด 51  คน

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

 

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ

  นายรพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์

   ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ

  นายวิชิต ประทัยเทพ

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

  นางพัชรินทร์ ดอกคำ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นายชัยฤกษ์ แสนสาคร

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นายสมพงษ์ มั่นคูณ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางสาวนวลฉวี หมั่นดี

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางสุทธิพร วงศ์คำ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางวนิดา แซ่ตั้ง

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางวราภรณ์ ดวงจันทร์

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางทัศนีย์ เพ็ญศิริ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางพรชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางสิริพร ไพคำนาม

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นายสุรศักดิ์ อาษาเสน

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นายชูศักดิ์ เพ็ญศิริ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางวีรนุช อาจผักปัง

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางอุดมพร ธีระภาพ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางเรไร พรมชัย

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นายสุทธิเดช ดวงจันทร์

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางนวลจันทร์ ภูมูลนา

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางพิไลสิน โพธิ์ศรี

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นายวีระพงศ์ สุริยภูมิ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นายนิพนธ์ ก้องเสียง

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นายวิเศษ วงศ์คำ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางชวนพิศ สุริยภูมิ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นายสุริยันต์ ไชยรบ

   ครู ชำนาญการ

  นางทิพเนตร หมุดน้อย

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นายชัยมงคล ขำคม

   ครู ชำนาญการ

  นางนันธิกร คำหล้า

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางนงลักษณ์ นนตระอุดร

   ครู ชำนาญการ

  นายชาญเดช สุริยภูมิ

   ครู ชำนาญการ

  นางนันทนา สุวรรณมาโจ

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางสรัสนันท์ จันทร์ทอง

   ครู ชำนาญการ

  นางสาวนัตติยา มาริชิน

   ครู ชำนาญการ

  นายชัยพร สิริศิระประภากุล

   ครู ชำนาญการพิเศษ

  นางสาวเปรมฤดี จันทะพรหม

   ครู

  นางสาวผ่องใส ว่องไว

   ครูผู้ช่วย

  นางสาวณกมลธัญ โคตรประทุม

   ครู

  นางสาวสุภาวดี บุญเชิด

   ครูผู้ช่วย

  นายสมาน ราชสีหา

   อื่นๆ

  นายศักดิ์ศรี คุณละ

   อื่นๆ

  นายถวิล สิงหาด

   อื่นๆ

  นายสนั่น พรมสิทธิ์

   อื่นๆ

  นายสนิท คะแก้ว

   ครู (พนักงานงานราชการ)

  นางกฤษณา นามเสน

   ครู (พนักงานงานราชการ)

  นางสาวทิพวรรณ แก้วพิมผา

   ครู (อัตราจ้าง)

  นางสาวศิรดา แสนปาลี

   ครูธุรการ

  นางสาววจีทิพย์ ภูพาน

   ครู (อัตราจ้าง)

  นางสาวภาฤณี ชาดวง

   ครู (อัตราจ้าง)

  นางสาวปิยธิดา สรรพโส

   ครู (อัตราจ้าง)

  นายชานนท์ ดวงจันทร์

   ครู (อัตราจ้าง)

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 07:20:20 น.)

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 12 Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=http://wpksakon.ac.th/home/?page_id=630): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19 Warning: file_put_contents(/home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/fb-comment-cache/wp_630): failed to open stream: No such file or directory in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 34