Home / admin

admin

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนแวงพิทยาคม  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา และ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Native&n …

Read More »

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอน

ตามที่จังหวัดสกลนครได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน เซินกา (SONCA)  ส่งผลให้จังหวัดสกลนครฝนตกหนักในหลายพื้นที่ อย่างต่อเนื่องและมีน้ำป่าจากเทือกเขาภูพานไหลหลากท่วมพื้นที่จังหวัดสกลนคร และโรงเรียนแวงพิทยาคม ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่ำ …

Read More »

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา

นายอำเภอสว่างแดนดินและชาวเทศบาลดอนเขือง ชาวตำบลแวง บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนแวงพิทยาคม รวมกันรื้อผักตบชวา เมื่อ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 บริเวณสระน้ำของโรงเรียนแวงพิทยาคม

Read More »

ความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์

     ความคืบหน้าในการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ ราคา 1,500,000 บาท โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู-นักเรียน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่า ร่วมสมทบทุนในการทอดผ้าป่าศิษย์เก่าและบุญประทายข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา ดำเนินการก่อสร้ …

Read More »

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบแระมาณ ๒๕๕๗

โรงเรียนแวงพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบแระมาณ ๒๕๕๗ ดังเอกสารที่แนบ IMG_20150813_0004 IMG_20150813_0005 IMG_20150813_0006 IMG_20150813_0007 IMG_20150813_0008 IMG_20150813_0009 IMG_20150813_00 …

Read More »

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

โรงเรียนแวงพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ดังเอกสารที่แนบ ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2 ดาวน์โหลด3 ดาวน์โหลด4

Read More »

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน CS๒๑๗B

โรงเรียนแวงพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน CS๒๑๗B ราคากลางงานก่อสร้างในการ สอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

Read More »

พิธีไหว้ครู

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนแวงพิทยาคมได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมโรงเรียนแวงพิทยาคม โดยมีท่าน ผอ.รพีพงศ์  ตั้งธรรมพิทักษ์ เป็นประธาน

Read More »

สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน CS๒๑๗B

โรงเรียนแวงพิทยาคมมีความประสงคฺ์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน CS๒๑๗B ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๒๑,๑๐๔.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่บาทถ้วน) รายละเอียดเอกสารดังแนบ  

Read More »

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

ชื่อเรื่อง    :  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  2 โรงเรียนแวงพิทยาคม  จังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษา     :  นางอรรจมาภรณ์  ภิญโญเรืองธัญ ตำแหน่ง   : …

Read More »