Home / Prem

Prem

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Flip Album ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ              การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์           ด้วย Flip Album ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความมุ่ …

Read More »