Home / 102

102

ค่ายรักการอ่าน

เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๕๗ ที่ผ่านมาโรงเรียนแวงพิทยาคม โดยงานห้องสมุดร่วมกับกลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมเข้าค่ายรักการอ่านเพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะภาษาไทยแก่นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้ …

Read More »

ทัศนศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คุณครูชุมนุมภาษาพาเพลิน ชุมนุมคณิตศาสตร์ ชุมนุมห้องสมุด ได้รับอนุมัติโครงการจากท่านผู้อำนวยการรพีพงศ์  ตั้งธรรมพิทักษ์  ให้นำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ฟาร์มโชคชัย  วัดหลวงพ่อโต และพิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ  การไปทัศนศึกษาในค …

Read More »

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร๕๖

เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กลุ่มบริการงานวิชาการ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓,๖  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมีรองผู้อำนวยการผดุงชัย  แสนอุบล เป็นประธานในพิธิ

Read More »