thanad surarak

โรงเรียนแวงพิทยาคม นำโดย ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน118คน ประจำปีการศึกษา2562 ในวันที่ 15-17ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนแวงพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากนางทองพูล จอบทอง นายกเทศบาลตำบลดอนเขือง เป็นประธานในพิธี

Read More »

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนแวงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ้งประเพณีอันดีงาม และปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้นักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 13มิถุนายน 2562 เวลา 08.30น. -10.00น.

Read More »

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนแวงพิทยาคม ได้กำหนดให้มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนแวงพิทยาคมเพื่อเป็นการชี้แจงนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ ประจำปีการศ …

Read More »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com