Home / numpdca

numpdca

ตัวอย่างรายงานประเมินตนเองสำหรับครูผู้สอน SAR 2560

ให้คณะครูสรุปผลการประเมินตนเองตามแบบฟอร์ม และนำส่งที่ห้องแผนงาน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 รายงานการประเมินตนเองสำหรับครู ปีการศึกษา 2560 SAR 60

Read More »