Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมความรู้เชิงปฏิบัติการในการเล่นดนตรีพื้นบ้าน ( โปรงลาง )

เมื้อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนเเวงพิทยาคมได้รับความอนุเคราะห์จาก นายชูวิทย์ โคเเก้ว อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการเล่นดนตรีพื้นบ้าน ( โปรงลาง ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนเเวงพิทยาคมที่มีความสนใจในเรื่อง …

Read More »

กิจกรรมอบรมคณะกรรมการนักเรียนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนจากบริษัทกลาง

 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้มีการจัดอบรมคณะกรรรมการนักเรียนโดยประกอบไปด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1 เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนจากบริษัทกลาง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนเเวงพิทยาคม  

Read More »

Big Cleaning Day โรงเรียนเเวงพิทยาคม

เมื้อวันที่ 8 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ทางโรงเรียนเเวงพิทยาคมได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day  ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่ที่ใช้ในการจักดการเรียนากรสอนเเละเป็นการสร้างความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะข …

Read More »

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2559

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนแวงพิทยาคมได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2559

Read More »

ลูกเสือ-เนตรนารีบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนเเวงพิทยาคมได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียน โดยลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ (1/2559)

Read More »

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Flip Album ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ              การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์           ด้วย Flip Album ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความมุ่ …

Read More »

นิทรรศการงานวิชาการโรงเรียนแวงพิทยาคม

เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 58 โรงเรียนแวงพิทยาคมไดัรับเกียรติจาก  นายทองแดง  ประธาน รองนายกเทศบาลตำบลดอนเขืองเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการงานวิชาการโรงเรียนแวงพิทยาคม  ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การแข่งขันทางวิชาการ  การจัดนิทรรศการของแต่ละ …

Read More »

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบแระมาณ ๒๕๕๗

โรงเรียนแวงพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และปีงบแระมาณ ๒๕๕๗ ดังเอกสารที่แนบ IMG_20150813_0004 IMG_20150813_0005 IMG_20150813_0006 IMG_20150813_0007 IMG_20150813_0008 IMG_20150813_0009 IMG_20150813_00 …

Read More »

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

โรงเรียนแวงพิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ดังเอกสารที่แนบ ดาวน์โหลด1 ดาวน์โหลด2 ดาวน์โหลด3 ดาวน์โหลด4

Read More »