Home / ผลงานของคุณครู

ผลงานของคุณครู

การเเข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนครประจำปี2559‬

เมื้อวันที่ 9 – 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมาทางโรงเรียนเเวงพิทยาคมได้ส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเเละระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการเเข่งขัน " การเเข่งขันมหกรรมกีฬาจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559 " ประเภทต่างๆ ดังนี้ รุ่นอายุไม่เก …

Read More »

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

ชื่อเรื่อง    :  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  2 โรงเรียนแวงพิทยาคม  จังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษา     :  นางอรรจมาภรณ์  ภิญโญเรืองธัญ ตำแหน่ง   : …

Read More »

นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางอรรจมาภรณ์   ภิญโญเรืองธัญ   ครูชำนาญการพิเศษ สพม.23 ตัวแท …

Read More »

นางสุทธิพร วงศ์คำ รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสุทธิพร  วงศ์คำ   ครูชำนาญการพิเศษ สพม.23 ตัวแทนการแข่งระด …

Read More »

นางทิพเนตร หมุดน้อย รับมอบเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางทิพเนตร  หมุดน้อย   ครูชำนาญการพิเศษ สพม.23 ตัวแทนการแข่งร …

Read More »

นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ รับมอบเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางอรรจมาภรณ์  ภิญโญเรืองธัญ   ครูชำนาญการพิเศษ  สพม.23 ตัวแท …

Read More »

ผอ.รพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ รับมอบเกียรติบัตร “ผ่านการประเมินโรงเรียนเศณษฐกิจพอเพียง”

ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.รพีพงศ์  ตั้งธรรมพิทักษ์ รับมอบเกียรติบัตร “ผ่านการป …

Read More »

การประกวดแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) ครั้งที่ 4 “เส้นทางท่องเที่ยว Bio Gang”

BIO MAPแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Bio Map Contest) BIO Map เป็นการประกวดการสร้างแผนที่ทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อจัดทำแผนที่แสดงเส้นทางท่องเที่ยวที่สมาชิกในกลุ่มร่วมกันกำหนดเส้นทาง เพื่อออกสำรวจ …

Read More »

บทสัมภาษณ์ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ รร.วงพิทยาคม โดย สสวท.

  สนุกกับของเล่นวิทย์  เสริมสร้างความคิดทางวิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดการประชุมปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ให้กับวิทยากรแกนนำท้องถิ่น ณ โรงแรมแอมบาส …

Read More »

ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รายละเอียด       เป็นครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน  ทุ่มเทแรงกายและแรงใจแม้จะเหนื่อยยากโดยยึดหลักการทำงานต้อง ประหยัดและคุ้มค่า  พัฒนานักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ ต …

Read More »