Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนแวงพิทยาคม  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา และ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Native&n …

Read More »

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

ชื่อเรื่อง    :  รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  2 โรงเรียนแวงพิทยาคม  จังหวัดสกลนคร ผู้ศึกษา     :  นางอรรจมาภรณ์  ภิญโญเรืองธัญ ตำแหน่ง   : …

Read More »

นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางอรรจมาภรณ์   ภิญโญเรืองธัญ   ครูชำนาญการพิเศษ สพม.23 ตัวแท …

Read More »

นางสุทธิพร วงศ์คำ รับมอบเกียรติบัตร ครูผู้ฝึกสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางสุทธิพร  วงศ์คำ   ครูชำนาญการพิเศษ สพม.23 ตัวแทนการแข่งระด …

Read More »

นางทิพเนตร หมุดน้อย รับมอบเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางทิพเนตร  หมุดน้อย   ครูชำนาญการพิเศษ สพม.23 ตัวแทนการแข่งร …

Read More »

นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ รับมอบเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นางอรรจมาภรณ์  ภิญโญเรืองธัญ   ครูชำนาญการพิเศษ  สพม.23 ตัวแท …

Read More »

ผอ.รพีพงศ์ ตั้งธรรมพิทักษ์ รับมอบเกียรติบัตร “ผ่านการประเมินโรงเรียนเศณษฐกิจพอเพียง”

ในการประชุมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสว่างศึกษา ประจำปีการศึกษา๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผอ.รพีพงศ์  ตั้งธรรมพิทักษ์ รับมอบเกียรติบัตร “ผ่านการป …

Read More »