ประกาศปิด-เปิดภาคเรียน และกำหนดการกิจกรรม 2560-2561

ประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม

เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 2/2560 และการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561

————————–

          เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนแวงพิทยาคม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เป็นไปตามกรอบเวลาของการปฏิบัติงานในฐานะหน่วยงานของรัฐ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆ โรงเรียน จึงได้กำหนดวันปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และกำหนดแผนการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานวิชาการตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  มีนาคม  พ.ศ. 2561

 

 

 

 

วิชิต  ประทัยเทพ

( นายวิชิต   ประทัยเทพ )

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม

 

 

 

 

 

ตารางกำหนดการแนบท้ายประกาศของโรงเรียนแวงพิทยาคม ลงวันที่ 13  มีนาคม  พ.ศ. 2561

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ โรงเรียนแวงพิทยาคม

ปีการศึกษา 2560-61

Performance calendar of the Year 2018, Academic Department, Weangpittayakom School

 

สัปดาห์

วันที่

รายการกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

20

5 – 7 มี.ค.61

สัปดาห์การสอบปลายภาคเรียน

ครูผู้สอนทุกคน

ปีการศึกษา

9 มี.ค.61

วันปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 ม.6

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

2560

ภายใน 14 มี.ค.61

ส่งผลการเรียน ผ่านโปรแกรม SGS

ครูผู้สอนทุกคน

 

12-16 มี.ค. 61

นักเรียน ม.3,6 ที่ต้องเรียนซ้ำ ลงทะเบียนและเข้าเรียนซ้ำ

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

 

16 มี.ค. 61

ประกาศผลการสอบปลายภาคเรียนทุกระดับชั้น

งานวัดผลประเมินผล

 

12 – 30 มี.ค.61

ส่งคำร้อง/ดำเนินการแก้ 0 ร ชั้น ม.3/ม.6

วัดผล/ผู้เกี่ยวข้อง

 

16 มี.ค.61 เป็นต้นไป

นักเรียนและผู้ปกครองดูผลการสอบได้ที่เว็บไซต์

http://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

ครูทะเบียนวัดผล

 

19 – 23 มี.ค.61

ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระเพื่อทำหลักสูตรสถานศึกษาและตารางสอน

หัวหน้ากลุ่มฯ/วิชาการ

 

25 – 28 มี.ค.61

รับสมัครนักเรียน ม.1 ในเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการ

 

25 – 28 มี.ค.61

รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ทั่วไป ปีการศึกษา 2561

คณะกรรมการ

 

26-30 มี.ค.61

ครูแต่ละกลุ่มสาระประชุมวางแผนเตรียมการสอน, โครงการต่างๆ

คณะกรรมการ

 

30 มี.ค. 61

อนุมัติผลการจบหลักสูตร ม.3 และ นร.รับ เอกสารการจบหลักสูตร

คณะกรรมการ

 

1 เม.ย. – 10 พ.ค.  61

นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2560

งานทะเบียน

 

31 มี.ค. 61

รับรายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียน ม.1, 4  ปีการศึกษา 2561

ครูทุกคน

 

31 มี.ค. 61

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่

คณะกรรมการ

 

11 พ.ค. 61

ส่งผลการเรียนนักเรียน ม.3, 6 ที่ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

คณะกรรมการ

 

23 เม.ย.–4 พ.ค. 61

นักเรียนชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 เรียนปรับพื้นฐาน

ครูผู้สอน, งานวัดผล

 

วันจันทร์ที่ 7 พ.ค. 61

สอบจัดชั้นเรียน, ครูรับตารางสอน ป.พ.5 และประชุมครู

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

 

9 พ.ค. 61

วันเริ่มลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

 

 

จัดทำเอกสารการนิเทศการสอน แบบบันทึกเข้าชั้นเรียน

ครูวิชาการ

 

9 พ.ค. 61

ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน

ครูผู้สอนที่เกี่ยวข้อง

 

9-16 พ.ค. 61

ลงทะเบียนนักเรียนผ่านโปรแกรม SGS

ทะเบียนวัดผล

 

8-11 พ.ค. 61

ฝ่ายทะเบียนวัดผลจัดทำข้อมูลผลการเรียนนักเรียนทุกคนรายห้อง

ครูทะเบียนวัดผล

 

วันศุกร์ที่ 11 พ.ค. 61

นักเรียนทั้งหมดรับตารางเรียนภาคเรียนที่ 1/2561

บุคลากรทุกคน

 

11 พ.ค. 61

ครูผู้สอนส่งหลักสูตรชั้นเรียน แผนจัดการเรียนรู้ กำหนดการสอนรายคาบทุกวิชาเรียนและกิจกรรมผู้เรียนทั้งหมดที่กลุ่มฯ วิชาการ

บุคลากรทุกคน

 

 

เพื่อตรวจสอบอนุมัติให้ใช้ ทำการเรียนการสอนได้

รองฯ วิชาการ

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระส่งแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียน

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

วันจันทร์ที่ 14 พ.ค. 61

วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 และเริ่มนับเวลาเรียนของนักเรียน

ครูผู้สอนทุกคน

1

14 – 18 พ.ค. 61

ยื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนซ้ำ (กรณี “มส”)

ครูผู้สอน

1 – 2

14 – 25 พ.ค. 61

สัปดาห์การยื่นคำร้องและดำเนินงานการสอบแก้ตัว

ครูผู้สอน

 

 

หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ ให้ติดตามประกาศของทางโรงเรียนที่ www.wpksakon.ac.th

About สุทธิเดช ดวงจันทร์

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com