Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / “แวงพิทย์ นิทรรศน์ ๒๕๖๑” วิถีแวงพิทย์ เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ

“แวงพิทย์ นิทรรศน์ ๒๕๖๑” วิถีแวงพิทย์ เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ

วันอังคาร ที่ ๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนแวงพิทยาคมจัดกิจกรรมวันวิชาการประจำปีกาศึกษา๒๕๖๑

“แวงพิทย์ นิทรรศน์ ๒๕๖๑” วิถีแวงพิทย์ เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยเรียงคุณธรรม ก้าวล้ำวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ได้ให้โอวาทแก่ครู นักเรียน กล่าวเปิดงานและร่วมชมการแสดงความสามารถของนักเรียน

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการจาก ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งมีการจัดแสดงผลงาน และกิจกรรมแต่ละกลุ่มสาระฯ ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ฝึกทักษะกระบวนการคิด แก้ไขปัญหา และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนแวงพิทยาคม

About พลจันทร์ ยวดทอง

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 12 Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://wpksakon.ac.th/home/?p=2507): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19 Warning: file_put_contents(/home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/fb-comment-cache/wp_2507): failed to open stream: No such file or directory in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 34