Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

ด้วยโรงเรียนแวงพิทยาคม  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา และ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Native  Speaker จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้

            1.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  2  อัตรา
             1.1  ครูผู้สอนเอกภาษาจีน               จำนวน  1  อัตรา
            อัตราค่าจ้างเดือนละ    12,000  บาท  ( หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน )
             1.2  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Native  Speaker จำนวน 1 อัตรา
                     อัตราค่าจ้างเดือนละ    20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน )

          2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
                    2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
                    2.2 มีสัญชาติไทยวิชาเอกภาษาจีน และ Native Speaker วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  เพศชายหรือหญิง
                    2.3 มีอายุ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
                    2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                    2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
                    2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
                    2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                    2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                    2.9 สัญญาจ้างคราวละ 1 ภาคเรียน  ( 4 เดือน )
          หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                    –  มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอกภาษาจีน
                   –  มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิชาเอกภาษาอังกฤษ
                    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนแวงพิทยาคม  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร   ตั้งแต่วันที่  11-15  มีนาคม 2562 เวลา  9.00 – 16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  042-729090 , 0847963214 นางสรัสนันท์ จันทร์ทอง

            3.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
                  3.1  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ
                  3.2  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
                  3.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
                  3.4  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ
                  3.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ
                  3.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

**หมายเหตุ เอกสารต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด

About admin

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 12 Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://wpksakon.ac.th/home/?p=2602): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19 Warning: file_put_contents(/home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/fb-comment-cache/wp_2602): failed to open stream: No such file or directory in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 34