กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนแวงพิทยาคม ได้กำหนดให้มีกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนแวงพิทยาคมเพื่อเป็นการชี้แจงนโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ของโรงเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ ประจำปีการศึกษา2562 และร่วมสร้างความเข็มแข็งขององค์กรระหว่างบ้านและโรงเรียนเพื่อร่วมกันส่งเสริม พัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพให้มาตรฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้

กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแวงพิทยาคม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

About thanad surarak

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com