เลื่อนการรับสมัครเรียนต่อ ม1, ม.4 อย่างไม่มีกำหนด

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ประกาศ เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออกไปก่อน จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

โดยมีนายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หลังมติ คณะรัฐมนตรีมีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 นั้น

สพฐ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติครม.และประกาศของศธ.ดังกล่าว ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18-31 มีนาคม 2563

2.ให้สถานศึกษาจัดเวรยามดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษา โดยหมุนเวียนครูและบุคลากรทำหน้าที่โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ

3.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานงานการดำเนินการกับทางจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 ในกรณีการปฎิงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาจพิจารณาลดบุคลากรที่ปฎิบัติงาน โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารและปฎิบัติงานแทน

4.ให้เลื่อนการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2563 และการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 เมษายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เลื่อนไปจนกว่าสพฐ.จะแจ้งให้ทราบต่อไป

About admin

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com