การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

ITA Online 2022 โรงเรียนแวงพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สกลนคร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา

โรงเรียนแวงพิทยาคม สพม.สกลนคร  ประจำปีงบประมาณ 2565

Integrity and Transparency Assessment 2022

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างหน่วยงาน

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

O3 อำนาจหน้าที่

O4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปรับแก้ แผน 1 ปี

O5 ข้อมูลการติดต่อ

O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง – พรบ.การศึกษา – พรบ.กระทรวงศึกษาธิการ – กฏหมายอื่นๆ

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

O8 Q&A

O9 Social Network : facebook  Line

การบริหารงาน

O10 แผนดำเนินงานประจำปี ปรับแก้ แผน 1 ปี

O11 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน ปรับแก้ รายงานการเงิน

O12 รายงานผลการดำเนินการประจำปี

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปรับแก้

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

O17 E-Service ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

การบริหารเงินงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  ปรับแก้ แผน 1 ปี

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ ปรับแก้ แผน 1 ปี

O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

O36 การประเมินความความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

O38 การส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปรับแก้ รายงานการเงิน

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

About Apinan Kinnaree

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com