Home / กลุ่มบริหารงานบุคคล / รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร

ชื่อเรื่อง    รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่  2 โรงเรียนแวงพิทยาคม  จังหวัดสกลนคร

ผู้ศึกษา     :  นางอรรจมาภรณ์  ภิญโญเรืองธัญ

ตำแหน่ง   :  ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

สังกัด       : โรงเรียนแวงพิทยาคม   อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ปีที่พิมพ์   :  2556

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  2 โรงเรียนแวงพิทยาคม  จังหวัดสกลนคร  มีความมุ่งหมายคือ (1)   เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร  ตามเกณฑ์ 80/80  (2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร  (3)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร  (4) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนหลังทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ให้สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70   (5)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร  จำนวน 15 คน  ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนแวงพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive  Sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี 4 ชนิดคือ (1)   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร  จำนวน  3  เล่ม

(2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ   4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ (3)แบบทดสอบวัดทักษะการคิดขั้นสูง ของ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2555  ซึ่งลักษณะของเครื่องมือวัดผลประเมินผลชุดนี้จะใช้วัดทักษะการคิดสังเคราะห์และทักษะการคิดประยุกต์ใช้ความรู้ เป็นข้อสอบ เลือกตอบ 8 ข้อ และเขียนตอบ 6 ข้อ รวม 14  ข้อ คะแนนเต็ม 20 คะแนน และ(4)  แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน  25  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

ผลการศึกษาพบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนแวงพิทยาคม จังหวัดสกลนคร    มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.33 / 81.16     นักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.63 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.63  หรือคิดเป็นร้อยละ 63  ผลการวัดทักษะการคิดขั้นสูงพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ79.65 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

10305433_764729400287954_4842341422493544178_n

ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

About admin

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 12 Warning: file_get_contents(https://graph.facebook.com/comments/?ids=https://wpksakon.ac.th/home/?p=846): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 17 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 19 Warning: file_put_contents(/home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/fb-comment-cache/wp_846): failed to open stream: No such file or directory in /home/wpksakon/domains/wpksakon.ac.th/public_html/home/wp-content/plugins/facebook-like-and-comment/comments.php on line 34