ปรัชญา คำขวัญ วิสัยทัศน์

ปรัชญา

ปัญญา    นรานัง    รัตนัง     (ปัญญาประดุจแก้วอันประเสริฐของคนดี)

คำขวัญ

สร้างสรรค์  สามัคคี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม

วิสัยทัศน์

องค์กรเข้มแข็ง   เทคโนโลยีก้าวหน้าการศึกษามีคุณภาพ  ยึดหลักประชาธิปไตย  ใฝ่ใจคุณธรรม

น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพ  มุ่งสู่ความเป็นสากล

 

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com