ประวัติโรงเรียน

                      โรงเรียนแวงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดดำเนินการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนใน วันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๑๙  การก่อตั้งโรงเรียน เริ่มจากความพยายามของประชาชน  ในพื้นที่ ที่ประสงค์จะให้บุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกในการเดินทางและควบคุมดูแล พร้อมทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๑๙  โดยมีอาจารย์ณรงค์ศักดิ์  คิดโสดา
ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน

มีเขตพื้นที่บริการ ๓ ตำบล  ๒๗ หมู่บ้าน  ได้แก่

ตำบลแวง ตำบลตาลโกน ตำบลตาลเนิ้ง
บ้านแวง บ้านตาลโกน บ้านตาลเนิ้ง
บ้านโนนเรือ บ้านหนองแสง บ้านหนองหลักช้าง
บ้านบ้านตาลเดี่ยว บ้านหนองดินดำ บ้านดงสวรรค์
บ้านโนนเสาขวัญ บ้านโคกพุทรา บ้านโนนตูม
บ้านโนนแสนสุข บ้านโคกสุวรรณ บ้านหนองหวาย
บ้านนางัว บ้านโคกกลาง บ้านหนองผือ
บ้านสร้างดู่ บ้านเล่า บ้านนาเตียง
บ้านสร้างแป้น บ้านหนองแสนแปน  
บ้านโคกสีไค บ้านหนองตอกแป้น  
บ้านโพนงาม    
บ้านดอนเขือง    
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com