พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

พระราชบัญญัติ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

 พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

 พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

 พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

พระราชบัญญัติลูกเสือ

 พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

 พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน

 พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
 พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
 พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550
 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551
 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอำนาจ ตามระเบียบเบิกเงินจากคลังฯ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

 พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539

พระราชบัญญัติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

 พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำกัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550
 ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553
 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
 การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 พ.ร.บ. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ

 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ (ฉบับที่ 4) พ.ษ. 2564

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com