Home / บุคลากรอื่น ๆ

บุคลากรอื่น ๆ

1. รายชื่อลูกจ้างประจำ

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1
นายสนั่น            พรมสิทธิ์
ช่างปูน  ระดับ  4
2
นายถวิล             สิงหาด
ช่างสี  ระดับ  4
3
นายศักดิ์ศรี        คุณละ
ช่างไฟฟ้า  ระดับ  4

 

2. รายชื่อพนักงานราชการ-ครูอัตราจ้าง

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1
นายสนิท   คะแก้ว
พนักงานราชการ
2
นางกฤษณา   นามเสน
พนักงานราชการ
3
นางสาวมยุรา  ขันโท
ครูอัตราจ้าง
4
นางสาวศิรดา  แสนปาลี
ครูธุรการ
5
นางสาวภาฤณี   ชาดวง
ครูพัสดุ
6
นางสาวทิพวรรณ   แก้วพิมผา
ครูอัตราจ้าง
7
นายชานนท์  ดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง
8
นายไกรฤกษ์  สัพโส
ครูอัตราจ้าง
8
นางสาวขวัญภิรมย์ แววศรี
ครูอัตราจ้าง

 

3. รายชื่อลูกจ้างชั่วคราว

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระดับ

1
นางศตพร   แต้มศรี
แม่บ้าน
1
นายสุรชาติ   ราชสีหา
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com