ข้อมูลครู/บุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนแวงพิทยาคม

จำนวน ชาย 16   คน หญิง 26  คน รวมทั้งหมด 42  คน

จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
  นายสังข์ทอง  รอญศึก    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
  นางอรรจมาภรณ์ ภิญโญเรืองธัญ    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายสมพงษ์ มั่นคูณ    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวนวลฉวี หมั่นดี    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสุทธิพร วงศ์คำ    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางวราภรณ์ ดวงจันทร์    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางทัศนีย์ เพ็ญศิริ    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางพรชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสิริพร ไพคำนาม    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายสุรศักดิ์ อาษาเสน    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายชูศักดิ์ เพ็ญศิริ    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางวีรนุช อาจผักปัง    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางอุดมพร ธีระภาพ    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายสุทธิเดช ดวงจันทร์    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางนวลจันทร์ ภูมูลนา    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางพิไลสิน โพธิ์ศรี    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายนิพนธ์ ก้องเสียง    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายวิเศษ วงศ์คำ    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางชวนพิศ สุริยภูมิ    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายสุริยันต์ ไชยรบ    ครู ชำนาญการ
  นางทิพเนตร หมุดน้อย    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นายชัยมงคล ขำคม    ครู ชำนาญการ
  นางนันธิกร คำหล้า    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางนงลักษณ์ นนตระอุดร    ครู ชำนาญการ
  นายชาญเดช สุริยภูมิ    ครู ชำนาญการ
  นางนันทนา สุวรรณมาโจ    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสรัสนันท์ จันทร์ทอง    ครู ชำนาญการ
  นางสาวนัตติยา มาริชิน    ครู ชำนาญการ
  นายชัยพร สิริศิระประภากุล    ครู ชำนาญการพิเศษ
  นางสาวผ่องใส ว่องไว    ครูผู้ช่วย
  นางสาวณกมลธัญ โคตรประทุม    ครู
  นางสาวสุภาวดี บุญเชิด    ครูผู้ช่วย
  นายศักดิ์ศรี คุณละ    อื่นๆ
  นายถวิล สิงหาด    อื่นๆ
  นายสนั่น พรมสิทธิ์    อื่นๆ
  นายสนิท คะแก้ว    ครู (พนักงานงานราชการ)
  นางกฤษณา นามเสน    ครู (พนักงานงานราชการ)
  นางสาวทิพวรรณ แก้วพิมผา    ครู (อัตราจ้าง)
  นางสาวศิรดา แสนปาลี    ครูธุรการ
  นางสาวภาฤณี ชาดวง    ครู (อัตราจ้าง)
  นางสาวมยุรา  ขันโท    ครู (อัตราจ้าง)
  นายชานนท์ ดวงจันทร์    ครู (อัตราจ้าง)
  นางสาวขวัญฤทัย  ชัยรัตน์    ครู (อัตราจ้าง)

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10ซ30 น.)

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com