คณะกรรมการสถานศึกษา

1 นายปรีชา คำภูแสน
นายปรีชา คำภูแสน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
2 พ.ต.อ.วิชยันต์ ดวงก้งแสน
พ.ต.อ.วิชยันต์ ดวงก้งแสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายสุพรรณ พรมวัง
นายสุพรรณ พรมวัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายพิชัยยุทธ นามแสน
นายพิชัยยุทธ นามแสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายศักดิ์ดา พันธะสา
นายศักดิ์ดา พันธะสา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6 ด.ต.จักรพงษ์ ยันตะพันธ์
ด.ต.จักรพงษ์ ยันตะพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นายศักดิ์ชัย กาสินพิลา
นายศักดิ์ชัย กาสินพิลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นายวรรณชัย ทุมประสิทธิ์
นายวรรณชัย ทุมประสิทธิ์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
9 นางวนิดา แซ่ตั้ง
นางวนิดา แซ่ตั้ง
กรรมการผู้แทนครู
10 นายปราโมช สิทธิพรหม
นายปราโมช สิทธิพรหม
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
11 นายชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร
นายชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12 นายแสวง อุปโคตร
นายแสวง อุปโคตร
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
13 พระครูโพธิสังฆการ
พระครูโพธิสังฆการ
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
14 นายดำรงศักดิ์ แฝงจันทร์
นายดำรงศักดิ์ แฝงจันทร์
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่

นายสังข์ทอง  รอญศึก
กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนแวงพิทยาคม

รายชื่อ

ตำแหน่ง

1
นายปรีชา  คำภูแสน
ประธานกรรมการ
2
พ.ต.อ.วิชยันต์  ดวงก้งแสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3
นายสุพรรณ  พรมวัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4
นายพิชัยยุทธ  นามแสน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5
นายศักดิ์ดา  พันธะสา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6
ด.ต.จักรพงษ์  ยันตะพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7
นายศักดิ์ชัย  กาสินพิลา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8
นายวรรณชัย  ทุมประสิทธิ์
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
9
นางวนิดา  แซ่ตั้ง
กรรมการผู้แทนครู
10
นายปราโมช  สิทธิพรหม
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
11
นายชัยสิทธิ์  นาชัยเพชร
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12
นายแสวง  อุปโคตร
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
13
พระครูโพธิสังฆการ
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
14
นายดำรงศักดิ์  แฝงจันทร์
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
15
นายสังข์ทอง  รอญศึก
กรรมการและเลขานุการ
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com