Breaking News

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรกฎาคม, 2020

 • 14 กรกฎาคม

  กิจกรรมการคัดเลือก นศท. ปีที่ 1 ประจำปี 2563

  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โณงเรียนแวงพิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสว่างแดนดิน

  Read More »
 • 6 กรกฎาคม

  กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา

  เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนแวงพิทยาคมได้ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าโนนแสงทอง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โดยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มตรการ Social distancing เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค โควิด19

  Read More »
 • 1 กรกฎาคม

  การคัดกรองนักเรียนตามมาตรการ Social distancing ป้องกันโควิด19

  เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 ซึ่งเปิดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันแรก โรงเรียนแวงพิทยาคม นำโดย ดร.สังข์ทอง รอญศึก ร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทำการคัดกรองนักเรียนตามมาตรการ Social distancing เพื่อเป็นการป้องกันนักเรียนในการติดเชื้อโ …

  Read More »

มิถุนายน, 2020

 • 17 มิถุนายน

  เตรียมความพร้อมป้องกันการติดเชื้อโควิด 19

  คณะครูโรงเรียนแวงพิทยาคม ได้ร่วมมือกัน จัดทำหน้ากากป้องกันโรคโควิด19 เพื่อแจกจ่ายสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนหน้ากากป้องกันโรค ในช่วงเปิดภาคการเรียนที่ 1-ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

  Read More »

พฤษภาคม, 2020

กุมภาพันธ์, 2020

มกราคม, 2020

ธันวาคม, 2019

ตุลาคม, 2019

 • 28 ตุลาคม

  ประกาศรับสมัครแม่บ้าน

  รับสมัครแม่บ้านดาวน์โหลด

  Read More »
 • 23 ตุลาคม

  ประกวดผลงานต่อยอดการออมสู่ชุมชน

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนแวงพิทยาคม 1.นางสาวขวัญฤทัย คุณละ 2. นางสาววิภาดา ไขแสงจันทร์ และคณะครูผู้ควบคุม 1.คุณครูณกมลธัญ โคตรประทุม 2.คุณครูศิรดา แสนปาลี ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนแวงพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมยอดเยี่ยม การประกวดผลงานยอ …

  Read More »

มิถุนายน, 2019

 • 19 มิถุนายน

  ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเเวงพิทยาคมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนเเละครูที่ปรึกษา

  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ท่าน ดร.สังข์ทอง รอญศึก ผู้อำนวยการโรงเรียนเเวงพิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนเเละคุณครูที่ปรึกษา ในกิจกรรมเขตรับผิดชอบชั้นเรียน ภายใต้โครงการเดินหน้าสู่ “สังคมปลอดขยะ (Zoro Waste Society)” เพื่อให้กำลังใจในกา …

  Read More »
 • 13 มิถุนายน

  พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนเเวงพิทยาคมได้จัดงานพิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ ซึ่งจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเเวงพิทยาคม

  Read More »
 • 13 มิถุนายน

  กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนแวงพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้น เพื่อรักษาไว้ซึ้งประเพณีอันดีงาม และปลุกฝังคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้นักเรียน ในวันพฤหัสบดีที่ 13มิถุนายน 2562 เวลา 08.30น. -10.00น.

  Read More »
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com