สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 23 (สกลนคร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 แวงพิทยาคม 3 4 1 8 6 1 1 0 8
2 แวงพิทยาคม 3 0 0 3 3 0 0 1 3
3 การกุศลวัดบูรพา 2 0 0 2 2 0 0 1 2
4 บ้านสร้างแป้น 2 0 0 2 2 0 0 0 2
5 แวงพิทยาคม 1 2 1 4 4 0 0 1 4
6 การกุศลวัดบูรพา 1 2 0 3 3 1 0 0 4
7 บ้านสร้างแป้น 1 1 2 4 1 2 1 1 4
8 บ้านตาลโกน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
9 การกุศลวัดบูรพา 0 2 0 2 0 2 0 1 2
10 การกุศลวัดบูรพา 0 1 1 2 0 2 1 1 3
11 บ้านแวง 0 1 1 2 0 1 2 0 3
12 แวงพิทยาคม 0 0 1 1 2 0 1 2 3
13 แวงพิทยาคม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
14 บ้านสร้างแป้น 0 0 1 1 0 0 1 0 1
15 แวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
16 ชุมชนสร้างดู่ดอนเขือง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
17 แวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 1 1
18 แวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
19 แวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
20 แวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
21 แวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
22 การกุศลวัดบูรพา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
23 แวงพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 14 13 9 36 24 11 13 12 48